• +36 70 8509070
  • info@mosolyfitness.hu
  • www.mosolyfitness.hu

Iskola- előkészítő

Iskola előkészítő kurzus, a gyermekek sikeres, és örömteli iskolai éveinek érdekében, hisz ki szeretné egyből kudarccal kezdeni a "nagybetűs" életét...?
A Mosoly Fitness és Fejlesztőkuckó iskolaelőkészítő foglalkozásaira a nagycsoportos óvodásokat várjuk. A foglalkozásokon a sikeres iskolakezdéshez szükséges területeket erősítjük, fejlesztjük kiscsoportos formában.
Az iskolaérettség kritériumai a teljesség igénye nélkül: jó ceruzafogás, pontos finommozgások és nagymozgások, kialakult testséma, biztos dominanciák, jó térérzékelés, jó reprodukáló képesség, jó beszédértés és észlelés, jó szerialitás, jó szem-kéz koordináció, megfelelő auditív és vizuális észlelés, jó kognitív készségek, megfelelő figyelem, feladattudat és feladattartás, koncentráció, jó kudarctürő képesség.
A foglalkozásokon a felsoroltakon túl nagy hangsúlyt fektetünk az írás és olvasás megalapozására, a helyes beszédre és szókincsbövítésre. Erősítjük az önbizalmat, gyakoroljuk az önálló munkát és az önellenőrzést. A csoportos szituációk által pedig fejlődik a gyermek önértékelése, türelme, alkalmazkodása, kudarctürő képessége.
A foglalkozások tematikáit a felmérést követően az egyéni igények figyelembevételével állítjuk össze.
A foglalkozások 45 percesek, játékos formában történnek.

A kurzusnak két része lesz:

1.: Kognitív fejlesztés/Szenzomotoros torna
A speciális mozgásokon és ingereken keresztül serkentjük az idegrendszeri működést, ezáltal javul az észlelés, koordináció, kialakul a megfelelő motoros válasz adásának képessége. A mozgásos játékokba kognitív feladatokat csempészünk. A nagymotoros mozgások mellet hangsúlyt fektetünk a finommotoros fejlesztésre, szerialitásra, tériorientáció-, lateralizáció fejlesztésére is.

2.: Kommunikáció fejlesztés
Nagycsoportos korra a gyerekek már jól ismerik az anyanyelvüket, választékosan fejezik ki gondolaikat. Ez a megfelelően fejlett beszéd alapozza meg a későbbi írás és olvasás tanulását. Ezekre a képességekre alapozva bővítjük a szókincset, fejlesztjük a beszédértést és észlelést. Összerendezzük a beszéd és mozgás egységét mondókák, beszédgyakorlatok segítségével.
Körülbelül 6 éves korra kialakul az egyes hangok elkülönítésének képessége, az időtartam megkülönböztetése, a zöngés-zöngétlen párok felismerésének képessége. Ez érés függvénye is, de a foglalkozások során sok játékos gyakorló feladattal ismerkedünk meg a fejlesztésükhöz.